eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 28.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
N������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������kladn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ doprava
tiavnick tunel
Peter, 05.01.2012 (78881 pretan)

Štiavnický tunel leí na trati z Košíc do iliny medzi stanicami Vydrník a Poprad–Tatry. Tunel je dvojkoajný elektrifikovaný. Svojou dkou 157,5 m patrí medzi naše kratšie tunely, ale napriek tomu patrí medzi problematické miesta na trati. Tunel bol vybudovaný v roku 1943. 
 

Štiavnický tunel leí v km 187,913 – 188,67 a jeho svetlý tunelový prierez je 9,0/6,5. Tra v tuneli leí v oblúku s polomerom 700 m a v smere do Popradu má stúpanie 15 . Tunel leí v nadmorskej výške 585 m.
 
Vydrnický portál
Štiavnický tunel
 
Elektrický ruše radu 131 na ele nákladného vlaku vychádza z tunela
Štiavnický tunel
  
Nadloie tunela je vysoké 42 m. Geologické prostredie, v ktorom bol tunel vyrazený, tvoria verfenské vrstvy pieskovca, kremenca a bridlice v nadloí z tektonicky rozrušenej uly.
 
Popradský portál
Štiavnický tunel
 
Z oblúka do oblúka
Tra v tuneli má polomer 700 m 
Štiavnický tunel
 
Pre obmurovku tunela bola pouitá sliezska ula, v klenbe bola obmurovka zosilnená 10 cm hrubým izolaným betónom. Izolácie v tuneli boli zhotovené z asfaltových dosiek a as bola špachtovým poterom z asfaltovej zmesi s jutovými vlokami.
 
V tuneli (napravo jeden z bezpenostných výklenkov)
Štiavnický tunel
 
Úsek trate z Popradu do Spišskej Novej Vsi bol elektrifikovaný a do prevádzky uvedený 9. decembra 1955. Štiavnicky tunel spomalil práce na elektrifikácii trate, pretoe z dôvodu nedostatonej výšky medzi temenom koaje a trolejom bolo potrebné zníi niveletu koaje. Po elektrifikovaní bola v tuneli zníená traová rýchlos na 80 km/h. Dodnes je v jednom úseku v tuneli zníená výška trolejového drôtu na 5060 mm v prvej traovej koaji a 5010 mm v druhej traovej koaji. Dnes je cez tunel povolená maximálna rýchlos 100 km/h.
 
Poloha na mape
Štiavnický tunel 
 
Okrem nedostatonej výšky nevyhovoval ani prierez tunela, ktorý poda údajov SR bol pre prvú traovú koaj 1-Sme/SR a druhú traovú koaj Pz. Kvôli nevyhovujúcemu prierezu museli niektoré vlaky s prekroenou lonou mierou, alebo s vozami s priechodovým prierezom 1-VM-A (napr. lôkové vozne RD) chodi smerom do Popradu po druhej traovej koaji.
 
Rýchlik do Košíc prechádza po druhej traovej koajiŠtiavnický tunel
 
V smere od Popradu je tesne pred tunelom umiestnené posledné oddielové návestidlo autobloku, ktoré slúi ako predzves vchodového návestidla stanice Vydrník.
 
Návestidlo autobloku tesne pred tunelom
Štiavnický tunel 
 
Hne za tunelom v smere do Popradu leí elezniná zastávka Spišský Štiavnik. Tra v tomto úseku vedie na vysokom násype, ktorý preklenuje úzke údolie. V násype sú oblúkové priepusty pre miestnu cestu a potok. K zastávke vedie z miestnej cesty úzka strmá cestika. Zastávka leí mimo obce Spišský Štiavnik.
 
Budova zastávky
Štiavnický tunel
 
Osobný vlak zastavuje na zastávke
Štiavnický tunel
 
Krátky vysoký násyp medzi zastávkou a tunelom
Štiavnický tunel
  
Pramene: 
  • Ing. Jií Kubáek, CSc. a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, Bratislava 1999;
  • Rudolf Kukuík, Pavol Kukuík: elezniné a cestné tunely, SR 2002.
Foto: © Ing. Peter Páteek

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
ahanovsk tunel (08.11.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home